Odvjetništvo

IZ ZAKONA O ODVJETNIŠTVU (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09)

ODVJETNIŠTVO

Odvjetništvo je neovisna i samostalna službe koja osigurava pružanje pravne pomoći fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa.

OVLASTI ODVJETNIKA

Odvjetnici smiju pružati sve oblike pravne pomoći, a osobito:

  • davati pravne savjete;
  • sastavljati isprave (ugovore, oporuke, izjave i dr.);
  • sastavljati tužbe, žalbe, prijedloge, zahtjeve, molbe, izvanredne pravne lijekove i druge podneske;
  • zastupati stranke.

NAČIN PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI:

Odvjetnici su dužni pružati pravnu pomoć savjesno, sukladno Ustavu Republike Hrvatske, zakonima, Statutu i drugim općim aktima Komore, te Kodeksu odvjetničke etike.

Odvjetnici imaju pravo i dužnost u granicama zakona i dobivenih ovlasti poduzimati sve što po njihovoj ocjeni može koristiti stranci kojoj pružaju pravnu pomoć.

ODVJETNIČKA TAJNA

Odvjetnik je dužan, sukladno zakonu, čuvati kao odvjetničku tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u zastupanju stranke na drugi način saznao.
Odvjetničku tajnu dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u odvjetničkom uredu.

ODVJETNIČKA TARIFA

Odvjetnici imaju pravo na nagradu za svoj rad, te na naknadu troškova u svezi s obavljenim radom sukladno tarifi koju utvrđuje i donosi Komora uz suglasnost ministra pravosuđa. Ministar pravosuđa kod davanja suglasnosti vodit će računa o zaštiti socijalnih i gospodarskih interesa, te jednakosti u položaju primatelja i davanja usluga s obzirom na njihovu nejednakost u stručnom znanju kojim raspolažu.

OBVEZATNOST UDRUŽIVANJA U KOMORU

Odvjetnici se obvezatno udružuju u Komoru kao samostalnu i neovisnu organizaciju sa svojstvom pravne osobe.
Komora predstavlja odvjetništvo Republike Hrvatske kao cjelinu.

Kontakt

Odvjetnik Boris Anišić
Ilica 191b
10000 Zagreb

tel: ++385 1 23 12 002
tel/fax: ++385 1 23 22 704

e-mail: odvjetnik.anisic.boris@zg.t-com.hr
web: www.odvjetnik-anisic.hr

Koja je boja snijega?